Negat. u. Heliogr. v. K. Klic Klic, Karl  (Austrian, 1841-1926)