The Japanese Lantern Haviland, Paul B.  (French, 1880-1950)