The Glasgow New Waterworks Annan, Thomas  (Scottish, 1829-1887)