Ophelia Millais, John Everet  (English, 1829-1896)