Fitz Gladiator Delton, Louis Jean  (French, 1807-1891)